Technika v medicíně


Technika a medicína. Jedná se o dva velmi vzdálené obory, které ale mají v dneÅ¡ní dobÄ› potenciál se doplňovat. ObÄas se říká, že lidský organismus je jako velmi dobÅ™e fungující stroj. Jenže pak pÅ™ijdou momenty, kdy se nÄ›co porouchá a tento stroj je klidnÄ› jako celek naráz nepoužitelný. PrávÄ› proto, ž lidské tÄ›lo se v urÄitém smyslu doopravdy chová jako stroj, je možné nÄ›které jeho Äásti nahradit umÄ›lými technickými vymoženostmi. Jedním z nejvýraznÄ›jších a nejběžnÄ›jších využití jsou kloubní náhrady. K tÄ›m se ÄlovÄ›k může dostat různými cestami. V mladém vÄ›ku jsou to nejběžnÄ›ji zranÄ›ní případnÄ› nÄ›jaké vrozené vývojové vady.

kolenní kloub RTG

PrávÄ› kluby mají tu nevýhodu, že v jejich dokonalém provedení se nachází Äásti, které pokud se pokazí krevní zásobení se již nikdy nemohou sami spravit. Je nutné proto, klidnÄ› i v mladém vÄ›ku, celý kloub nahradit, byÅ¥ by byla poÅ¡kozená i jen jeho malá Äást. V dneÅ¡ní dobÄ› jsou na výbÄ›r mnohé kloubní náhrady, ze kterých si lékaÅ™ pÅ™ed operací vybírá podle toho, která z nich je pro daného pacienta nejvýhodnÄ›jší. Materiál, které se na výrobu endoprotéz používají jsou různé. ÄŒasto se můžete setkat tÅ™eba s titanem, který je doplnÄ›n tÅ™eba keramickými hlaviÄkami.

ortopedické zranění

Je důležité říct, že aÅ¥ už je náhrada vytvoÅ™ena z jakéhokoli materiálu, je velmi pravdÄ›podobné, že se dříve nebo pozdÄ›ji opotÅ™ebuje a bude tak nutné náhradu vymÄ›nit. I z tohoto hlediska je lidské tÄ›lo velmi zajímavé. AÄkoli se to tak nedÄ›je u každého, mají souÄásti naÅ¡eho tÄ›la potenciál vydržet jen s drobnými nedokonalosti pro desetiletí. To zatím žádný umÄ›lý materiál neumí, i když se o to vÄ›dci vÅ¡emi silami snaží. Pokud bychom se tÅ™eba právÄ› pÅ™i oÅ¡etÅ™ení kolene zaměřili na to, jaké technické vymoženosti za celou tuto akci využijeme, nedopoÄítali bychom se konce. Jen pÅ™ed samotnou operací je potÅ™eba se do a na kloub nÄ›jak podívat, operace, zvláštÄ› u mladých lidí s pevnou kostrou se bez speciální techniky také neobejdou a pooperaÄní péÄe ji samozÅ™ejmÄ› také využívá.